eesti haiglaõpetajate selts

Eesti Haiglaõpetajate Selts on loodud 20.aprillil 2011. a, et koondada Eesti haiglaõpetajaid. Seltsi tegevuse laienemisel on meiega liitunud ka teised spetsialistid, kes soovivad oma panuse anda haiglas viibivate laste õpetamiseks.

Meie missioon on aidata leida, avastada ja kasutusele võtta nii endas kui (haigla)õpilases peituv potentsiaal.

Meie visioon:  Eesti haiglaõppeasutused peavad täitma erilist haridusmissiooni õpilase haigestumise ja haiglas viibimise ajal.
Nad peavad tagama ettevalmistuse taasintegreerumiseks tavakooli; vähendama hirmusid seoses mahajäämusega õppetöös; juhtima tähelepanu kõrvale tervisehäiretest ja toetama tervenemisprotsessi; hoidma ära ohte vaimsele tervisele ja tundeelule; tugevdama õpilase tahet. Haiglaõpe peab kaasa aitama õpilase tervisehäirete taandumisele ja tervisehäirete ägenemise ning mittesoovitavate tagajärgede ennetamisele.

 Eesti Haiglaõpetajate Seltsi eesmärgid:
 • Õpetajate (haiglaõpetajad, psüühikahäiretega laste koolide õpetajad ning tugispetsialistid) koondamine ühisesse organisatsiooni.
 • Õpetajate (haiglaõpetajad, psüühikahäiretega laste koolide õpetajad ning tugispetsialistid) professionaalse arengu toetamine ja soodustamine, haigete laste õpetamise põhimõtete leviku tõhustamine ning vastavasisulise hariduse arendamine.
 • Võrgustiku toimimise tugevdamine, koostöö partneritega, osalemine teiste võrgustike töös.
 • Ühtsete nõudmiste ja dokumentatsiooni väljatöötamine ja kasutusele võtmine.
 • Toetada haiglaõpetajate erialase töökogemuse vahendamist.
 • Esindada haiglaõpetajate huvisid.
 • Toetada haiglaõpetaja töökeskkonna kaasajastamist, materiaalset varustatust haiglaklassis.
 • Teha koostööd teiste haiglate õpetajate ja õpilaste vahel (näitused, kirjad jms).
 • Korraldada oma liikmetele koolitusi ja kultuurhariduslikke ning lõõgastavaid üritusi.
Oma eesmärgi saavutamiseks selts:
 • osaleb vastavasisulises seadusloome protsessis, tehes omapoolseid haiglaõpet puudutavaid ettepanekuid ja täiendusi;
 • korraldab oma liikmetele koolitusi;
 • osaleb HOPE töös;
 • algatab ja korraldab projekte ja tegevusi haiglaõppe edendamiseks;
 • teeb koostööd Haridus- ja Teadusministeeriumi, SA-ga Innove ning teiste võrgustikega;
 • kogub, korraldab, kirjastab ja levitab haigla- ja haigete laste õpetamisega seotud teavet ja teadmisi.